01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk English

Rheolau effeithlonrwydd ynni newydd mewn grym o 1 Ebrill 2016 ymlaen

Rheolau effeithlonrwydd ynni newydd mewn grym o 1 Ebrill 2016 ymlaen

Mae rheolau effeithlonrwydd ynni newydd sy’n effeithio ar y Sector Rhent Preifat bellach mewn grym. Dyma gam cyntaf ymgyrch hirdymor y llywodraeth i wella effeithlonrwydd ynni yn y sector rhent preifat trwy’r rhaglen MEES - Safonau Effeithlonrwydd Ynni Lleiaf Posibl.

O fis Ebrill 2018, bydd safon effeithlonrwydd ynni lleiaf posibl, sef ‘E’ yn fwy na thebyg, yn berthnasol i’r holl eiddo rhent preifat. Bydd yn anghyfreithlon i rentu eiddo oni bai fod ganddo radd ‘E’ neu fod y landlord wedi cyflawni’r mesurau mwyaf posibl sydd ar gael trwy opsiynau cyllido (hyd yn oed os na fydd yn ennill gradd 'F' trwy wneud hyn).

Erbyn hyn gall tenantiaid ofyn am ganiatâd landlordiaid i wella effeithlonrwydd ynni eiddo rhent preifat - ac ni all landlord wrthod caniatáu hynny heb reswm.

Cyflwynwyd y ddeddfwriaeth newydd ar 1 Ebrill 2016, gyda gwelliannau yn amrywio o inswleiddio gwell a gosod ffenestri newydd i systemau gwresogi dŵr solar. Maent hefyd yn cynnwys gosod cyflenwad nwy pan fo’r prif gyflenwad nwy o fewn 23 metr o’r eiddo. 
Dan y rheolau newydd, sy’n berthnasol yng Nghymru a Lloegr, rhaid i denant dalu am y gwaith a ni ddylai’r landlord dalu unrhyw gostau o flaen llaw – oni bai ei fod wedi cytuno i gyfrannu.

Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn dweud na ddylai gwaith gael ei ‘wrthod yn afresymol’ – er bod nifer o achosion pan nad oes angen i’r landlord ystyried y cais – er enghraifft, os byddai’n lleihau gwerth marchnad y tŷ gan fwy na 5%.

Mae hefyd amgylchiadau eraill pan na all y tenant ofyn yn gyfreithlon am welliannau – er enghraifft, os disgwylir iddo symud allan, neu os oes achos troi allan ar y gweill.

Ond gall tenantiaid fynd â landlordiaid gerbron tribiwnlys os ydynt yn credu nad yw'r landlordiaid wedi cydymffurfio â'r rheoliadau.

Gellir darllen y rheoliadau llawn yn: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/962/contents/made

Arweiniad: https://www.gov.uk/government/publications/tenants-energy-efficiency-improvements-provisions-guidance-for-domestic-landlords-and-tenants

 

https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/news/detail/?fdArticleId=15