01554 899 499 simplelettings@carmarthenshire.gov.uk English

Pecyn Arian

Beth yw manteision y Pecyn Arian i mi? 

Mae’r Pecyn Arian yn wasanaeth rheoli eiddo cynhwysfawr sy’n ceisio lleihau’r straen arnoch chi fel landlord yr eiddo.

Rydym yn cynnig y canlynol am dâl rheoli cystadleuol:

 • Gwarant ôl-ddyledion rhent sy’n gyfwerth â mis o rent
 • Gwarant bond sy’n gyfwerth â mis o rent
 • Trefnu a thalu am wiriad diogelwch a thystysgrif nwy blynyddol, a chytundeb gofal cartref ar gyfer y flwyddyn gyntaf
 • Trefnu a thalu am y gwiriad diogelwch a thystysgrif drydanol
 • Trefnu a thalu am Dystysgrif Perfformiad Ynni
 • Mynediad i gymorth ariannol i’ch helpu i ddefnyddio eiddo gwag unwaith eto
 • Cymorth i ddod o hyd i denantiaid addas yn gyflym, trefnu ymweliadau gan denantiaid a darparu’r cytundeb tenantiaeth
 • Darparu archwiliadau rheoli rheolaidd gyda rhestri eiddo ffotograffig
 • Cydweithio ag asiantaethau partner i hyrwyddo tenantiaethau hirdymor 
 • Faint o arian rhent byddaf yn ei dderbyn?
 • Sut byddaf yn derbyn y taliadau rhent?
 • Beth am waith atgyweirio neu waith cynnal a chadw parhaus?
 • Beth am filiau?
 • Sut fyddwn ni’n dewis tenantiaid sy’n addas i’r eiddo?
 • Pa fath o eiddo sy’n addas?
 • Mae angen uwchraddio fy eiddo – sut fydd hyn yn gweithio?
 • Mae gennyf ddiddordeb yn y Pecyn Arian – beth yw’r cam nesaf?
 • Beth yw’r trefniadau ar gyfer llofnodi’r cytundeb rheoli?
 • Pa gyfrifoldebau fydd gennyf o hyd fel landlord?
 • Pa gyfrifoldebau fydd gennym i reoli’ch eiddo?
 • Beth sy’n digwydd pan fydd y tenant yn symud allan?
 • Beth sy’n digwydd ar ddiwedd y cytundeb rheoli?